Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (Ur.l. RS, št. 72/2006, s spremembami) sprejme naslednje splošne pogoje poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami:

UVODNE DOLOČBE

 • S Splošnimi pogoji poslovanja pri posredovanju v prometu z nepremičninami (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se urejajo pravna razmerja med nepremičninsko družbo in naročiteljem.
 • Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe o posredovanju, ki jo nepremičninska družba sklene z naročiteljem. Sestavni del vsake pogodbe o posredovanju sta tudi vsakokrat veljavni cenik storitev nepremičninske družbe in kopija zavarovalne police.
 • V primeru, da pogodba o posredovanju vsebuje določila, ki so v nasprotju s temi Splošnimi pogoji, prevladajo  določila pogodbe o posredovanju.
 • Nepremičninska družba je sprejela zavezo o spoštovanju Kodeksa dobrih poslovnih običajev v prometu z   nepremičninami, ki ga  je dne 30.08.2011 sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje pri GZS Zbornici za poslovanje z nepremičninami (avgust 2011).

2. POMEN IZRAZOV

2.1. V teh Splošnih pogojih uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

 • Nepremičninski posrednik je fizična oseba, ki za nepremičninsko družbo opravlja posle posredovanja na podlagi pogodbe o zaposlitvi oziroma drugi pravni podlagi, s pridobljeno licenco pristojnega ministrstva za   opravljanje poslov  posredovanja in je vpisana v imenik nepremičninskih posrednikov pri pristojnem    ministrstvu.
 • Posredovanje v prometu z nepremičninami pomeni  opravljanje registrirane pridobitne dejavnosti posredništva v prometu z nepremičninami, pri čemer posamezni posli posredovanja v prometu z nepremičninami obsegajo vse dejavnosti pri vzpostavljanju stika med naročiteljem in tretjo osebo ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pogodb, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna,prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino.Naročitelj je fizična ali pravna oseba, ki z nepremičninsko družbo sklene pogodbo o posredovanju, in za katero nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja v prometu z nepremičninami.
 • Tretja oseba je oseba, ki jo nepremičninska družba poskuša spraviti v stik z naročiteljem, da bi se z njim   pogajala za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
 • Naročiteljevi ožji družinski člani so naročiteljev zakonec ali oseba, s katero naročitelj živi v zunajzakonski skupnosti, v skladu s predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, njuni otroci oziroma posvojenci, starši  in posvojitelji ter osebe, ki jih je po zakonu dolžan preživljati.
 • Pogodba o posredovanju je pisna pogodba, ki jo skleneta nepremičninska družba in naročitelj ter s katero se nepremičninska družba zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik naročitelja s tretjo osebo, ki se bosta pogajala za sklenitev  določene pogodbe, katere predmet je nepremičnina, naročitelj pa se zavezuje, da  bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba  sklenjena.
 • Pogodba, katere predmet je nepremičnina, je kupna, prodajna, najemna, zakupna ali druga pogodba za določeno nepremičnino, pri sklenitvi katere posreduje nepremičninska družba.
 • Nepremičnina je v pogodbi o posredovanju  opredeljena nepremičnina.

3. STORITVE POSREDOVANJA

3.1. Nepremičninska družba opravlja storitve posredovanja pri:

 • prodaji ali nakupu nepremičnine,
 • oddaji, najemu, zakupu ali
 • drugi pogodbi, katere predmet je nepremičnina.

3.2.  V storitvah posredovanja iz točke 3.1, so zajeti zlasti naslednji posli, ki jih nepremičninska družba opravi za:

 • naročitelja, če in kolikor to narekujejo okoliščine posameznega posla:
 • sprejem naročila za posredovanje pri pravnih poslih, katerih predmet je določena nepremičnina, kot so kupna,
 • prodajna, najemna, zakupna ali druga  pogodba za določeno nepremičnino;
 • ugotavljanje istovetnosti naročitelja z vpogledom v  osebni dokument in javne evidence;
 • pridobivanje kontaktnih informacij  o naročitelju  za  namen spravljanja v stik s tretjo osebo (osebno ime/firma, naslov/sedež, telefon, faks, elektronska pošta, ipd…);
 • pridobivanje osebnih podatkov oz. identifikacijskih podatkov naročitelja ali tretje osebe za pripravo zapisa pogodbe katere predmet je nepremičnina  (osebno ime/firma, naslov/sedež, matična, davčna  številka, številka  osebnega računa oz.  transakcijskega računa);
 • priprava pogodbe o posredovanju v prometu z  nepremičninami z določitvijo obsega storitev posredovanja, predloga višine plačila za posredovanje, pogojev plačila in drugih sestavin v skladu z zakonom, ki ureja  nepremičninsko  posredovanje;  Splošni pogoji poslovanja pri prometu z nepremičninami
 • pojasnilo naročitelju in tretji osebi o tržnih razmerah, pomembnih za določitev cene nepremičnine oziroma  najemnine;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe, za  katero posreduje;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe z višino in  vrsto davčnih obveznosti, morebitnih stroškov notarskih opravil, stroškov vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe;
 • ugotovitev dejanskega stanja nepremičnine s skrbnim ogledom nepremičnine;
 • ugotovitev informacijsko – telekomunikacijske in  komunalne opremljenosti nepremičnine ter pregled urejenosti  okolice  in  ugotavljanje ostalih značilnosti nepremičnine;
 • ugotovitev pravnega stanja nepremičnine na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in javnih knjig (zlasti zemljiške   knjige, zemljiškega katastra, katastra stavb oziroma,če nepremičnina ni vpisana v zemljiški knjigi, na podlagi  listin, ki izkazujejo obstoj lastninske pravice, drugih stvarnih in obligacijskih pravic ter ostalih pravnih dejstev);
 • pisno obveščanje naročitelja in tretjih oseb o očitnih stvarnih napakah ter pravnih napakah, ugotovljenih pri pregledu dejanskega in pravnega  stanja nepremičnine;
 • seznanitev naročitelja in tretje osebe s tveganji, ki  izhajajo  iz neurejenega pravnega stanja nepremičnine, zlasti  pravic tretjih oseb na nepremičnini, javnopravnih omejitev ipd.;
 • pripravo ustrezne oglaševalske strategije in izvedbo običajnega oglaševanja nepremičnine;
 • seznanitev tretje osebe z nepremičnino in s  ključnimi lastnostmi nepremičnine,  organizacija in  vodenje  ogledov v prisotnosti naročitelja, organizacija sestankov med naročiteljem in tretjo osebo, posredovanje   kontaktnih podatkov, ki jih v  pogodbi o posredovanju opredeli posameznik, na katerega se podatki nanašajo,
 • tretji osebi oz.  naročitelju, kadar oba izkažeta resno zanimanje za pogajanje za sklenitev pogodbe, katere  predmet je nepremičnina ,
 • sprotna in ažurna telefonska, pisna in spletna komunikacija z naročiteljem in tretjimi
 • osebami in  sprotno informiranje naročitelja glede opravljenih storitev posredovanja v prometu z nepremičninami
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pogodbe, za katero nepremičninska družba posreduje.
 • priprava osnutka prodajne ali najemne pogodbe,oz. druge pogodbe , katere predmet je nepremičnina.

3.3.  S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za opravljanje poslov iz točke 3.2.

3.4.  Po pisnem obvestilu Nepremičninske družbe o opravljenem stiku s tretjo osebo, mora naročitelj v roku 3 (treh) delovnih dni od tega obvestila ,Nepremičninsko družbo pisno obvestiti o dejstvu, da ga je predhodno v stik z isto tretjo osebo spravila že konkurenčna  (nepremičninska) družba. V nasprotnem primeru se šteje, da je naročitelja v stik s tretjo osebo spravila Nepremičninska družba.

3.5.  Smiselno enako, kot to določa točka 3.4 velja v primeru, ko naročitelj sam najde in naveže stik s tretjo osebo.

4. DODATNE STORITVE

Nepremičninska družba  lahko  za naročitelja opravi dodatne storitve, če se o tem dogovorita z naročiteljem v  pogodbi o posredovanju ali s posebnim naročilom, ki predstavlja dopolnitev pogodbe o posredovanju.

Kot dodatne storitve se štejejo zlasti:

 • zastopanje v postopkih pridobivanja soglasij, dovoljenj in drugih dokumentov, ki so potrebni za sklenitev pogodbe, katere predmet je nepremičnina,
 • organizacija cenitve nepremičnine ;
 • zastopanje v davčnem postopku;
 • urejanje pravnega stanja nepremičnine;
 • priprava in vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov;
 • hramba denarnih sredstev na fiduciarnem računu;
 • hramba listin;
 • Cene dodatnih storitev so določene  v  vsakokrat  veljavnem ceniku nepremičninske družbe.
 • Nepremičninska družba je upravičena do plačila  za opravljene dodatne storitve tudi, če Pogodba, katere predmet  je nepremičnina, ni bila sklenjena.

5. PLAČILO ZA POSREDOVANJE

Višino plačila za posredovanje nepremičninska družba in naročitelj dogovorita s pogodbo o posredovanju.

 • Plačilo za posredovanje  v primeru nakupa ali prodaje za isto nepremičnino  znaša največ 4% od pogodbene   cene. Ta omejitev pa ne velja, kadar je pogodbena vrednost nepremičnine manjša od 10.000,00 EUR.
 • V plačilo za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV), zato se ob izstavitvi   računa  plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV.
 • V primeru, da nepremičninska družba katerega posla iz  točke 3. teh Splošnih pogojev ne opravi, ker to ni potrebno  zaradi okoliščin posameznega  primera, ali na izrecno željo naročitelja, naročitelj nima pravice zahtevati znižanja plačila za posredovanje.
 • V plačilo za posredovanje niso vključeni stroški notarskih storitev, davki, sodne in upravne takse, nadomestila za potrdila in  dovoljenja, potrebna za veljavno sklenitev pogodbe, ter stroški dodatnih storitev iz točke 4  teh Splošnih pogojev.
 • Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, pri sklenitvi katere  je posredovala.
 • Nepremičninska družba ne more zahtevati niti delnega plačila za posredovanje pred sklenitvijo pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
 • Plačilo za posredovanje nepremičninska družba zaračuna naročitelju na podlagi sklenjene pogodbe o   posredovanju.
 • Če je med pogodbenima strankama prodajne, najemne, zakupne ali druge pogodbe za določeno nepremičnino dogovorjeno, da plačilo za posredovanje plačata obe stranki, se znesek iz prejšnjega odstavka razdeli.
 • Nepremičninska družba ima pravico do celotnega plačila tudi, če naročitelj ali tretja oseba pozneje odstopita od že sklenjene Pogodbe, katere predmet je nepremičnina.
 • Nepremičninska družba in naročitelj se dogovorita, da ima nepremičninska družba pravico do plačila za posredovanje tudi, kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet  posredovanja. Plačilo za posredovanje iz prejšnjega stavka mora temeljiti na že opravljenih poslih in ne sme  presegati ene četrtine s  pogodbo dogovorjenega plačila za posredovanje. V primeru, če je tretja oseba   naročiteljev ožji družinski član, je naročitelj dolžan plačati s pogodbo dogovorjeno plačilo za  posredovanje v  celoti.
 • Nepremičninska družba ima pravico do plačila za  posredovanje tudi v primerih, ko naročitelj oziroma njegov ožji družinski član sklene pogodbo  katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero je naročitelja  spravila v stik Nepremičninska družba in je bila ta pogodba sklenjena v šestih mesecih po prenehanju  pogodbe o  posredovanju.

6. POVRNITEV STROŠKOV

Če se stranki s pogodbo o posredovanju izrecno dogovorita, si nepremičninska družba v skladu z drugim  odstavkom 848. člena Obligacijskega zakonika  lahko pridrži pravico do povračila dejanskih stroškov, ki so ji nastali  v  zvezi  z opravljanjem storitev posredovanja iz točke 3.  Splošnih pogojev,  in sicer tudi v primeru, če pogodba,  katere  predmet je nepremičnina, ni bila sklenjena.

7. VAROVANJE INTERESOV NAROČITELJA IN  TRETJE OSEBE

 • Nepremičninska družba mora pri opravljanju  storitev posredovanja v prometu z nepremičninami naročitelja na primeren način seznaniti z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za uresničitev naročiteljevih interesov.
 • Nepremičninska družba mora ustrezno varovati tudi  interese tretje osebe, ki jo je spravila v stik z naročiteljem zaradi pogajanj o pogodbi, katere predmet je nepremičnina,  in ravnati nepristransko, razen kadar na podlagi izrecnega  dogovora z naročiteljem zastopa samo naročiteljeve interese. Kadar nepremičninska družba na podlagi dogovora  z naročiteljem  oziroma investitorjem pri posredovanju zastopa izključno naročiteljeve interese, mora tretjo osebo,  s katero je naročitelja spravila v stik, jasno in pisno opozoriti, da nastopa v vlogi zastopnika   in ne posrednika.
 • Kadar nepremičninska družba opravlja storitve  posredovanja za naročitelja, ki želi ostati anonimen,  nepremičninska družba ni zavezana tretji osebi, ki bi z naročiteljem želela skleniti pravni posel, izdati identitete  naročitelja vse do sklenitve pogodbe, katere predmet je  nepremičnina.

8. FIDUCIARNI RAČUN

Nepremičninska družba sme sprejeti od naročnika ali tretje osebe v zvezi z izvedbo pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v hrambo denarna sredstva, če ima z banko sklenjeno pogodbo o vodenju fiduciarnega računa  in če jo  naročitelj ali tretja oseba za to pisno pooblasti.

9. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

Nepremičninska družba ima zavarovano  poklicno  odgovornost za škodo. Zavarovanje krije odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročitelju ali tretji osebi s  kršitvijo  pogodbe o posredovanju v prometu  z nepremičninami na ozemlju Republike Slovenije. Naziv zavarovalnice, številka zavarovalne police ter  zavarovalna  vsota so navedeni v pogodbi o posredovanju.

10. EKSKLUZIVNA POGODBA O POSREDOVANJU

V primeru, da naročitelj in  Nepremičninska  družba  skleneta ekskluzivno pogodbo o posredovanju za določeno  nepremičnino ,  naročitelj v času veljavnosti pogodbe v zvezi z isto nepremičnino ne sme skleniti  pogodbe o posredovanju  s konkurenčno  nepremičninsko družbo ali  preko kogarkoli tretjega oglaševati ali  prodajati iste nepremičnine.

11. PRENOS STORITEV POSREDOVANJA

 • Nepremičninska družba lahko po dogovoru z naročnikom prenese storitve posredovanja na druge nepremičninske družbe.
 • V primeru prenosa storitev posredovanja na drugo nepremičninsko družbo ostane naročitelj v pogodbenem razmerju le z Nepremičninsko družbo, s katero je sklenil  pogodbo o posredovanju, Nepremičninska družba pa mora  naročitelju izročiti seznam nepremičninskih družb, na katere  prenaša naročilo.

12. DRUGE OBVEZNOSTI NAROČITELJA

 • Naročitelj  mora  nepremičninski družbi predložiti vso  razpoložljivo  dokumentacijo, ki se nanaša na nepremičnino,  ki je predmet posredovanja (zlasti dokazila  o  lastništvu, zemljiškoknjižni izpisek,pogodbe, gradbeno  dovoljenje, lokacijsko informacijo in vse ostale listine)
 • Naročitelj  jamči za resničnost, točnost in popolnost  posredovanih podatkov oziroma dokumentacije.
 • Naročitelj  mora  nemudoma, najkasneje pa v 8 (osmih)  dneh od spremembe, pisno obvestiti Nepremičninsko družbo o vsaki spremembi svojih interesov (prodajna cena, datum vseljivosti nepremičnine ipd.) ter o vsaki   spremembi  dejanskega ali pravnega stanja nepremičnine.
 • Naročitelj  bo v primeru, da bo nepremičnino tržil tudi sam ali pri konkurenčnih nepremičninskih družbah,  nepremičnino tržil pod enakimi pogoji, kot so dogovorjeni s Pogodbo o posredovanju;
 • Naročitelj  bo v primeru, da sam ali s posredovanjem konkurenčne nepremičninske družbe najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo ali predpogodbo, katere predmet je nepremičnina, nemudoma, najkasneje pa v roku   8 (osmih)  dni od sklenitve takšne pogodbe oziroma predpogodbe. Nepremičninsko družbo o tem pisno obvestil in  ji izročil  kopijo te pogodbe.

13. NEPOŠTENA RAVNANJA NAROČITELJA

 • Naročitelj je dolžan povrniti nepremičninski družbi vso škodo, ki nepremičninski družbi nastane zaradi naročiteljeve kršitve pogodbenih obveznost. Kot  hujše kršitve pogodbe o posredovanju  se štejejo zlasti naslednja naročiteljeva ravnanja:
 • naročitelj nepremičninski družbi brez utemeljenih razlogov onemogoča vodenje ogledov nepremičnine;
 • naročitelj krši dogovor o ekskluzivnosti pogodbe o posredovanju;
 • naročitelj sam ali pri drugih nepremičninskih družbah nepremičnino trži pod  ugodnejšimi pogoji, kot so  dogovorjeni s pogodbo o posredovanju;
 • naročitelj  Nepremičninske družbe ne obvesti ali ne obvesti pravočasno o sklenitvi pogodbe ali predpogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, ki jo najde sam, ali ji ne izroči ali ne izroči v roku kopije pogodbe, katere predmet je nepremičnina;
 • naročitelj v nasprotju z dobro vero in poštenjem ne  pristopi k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali brez  utemeljenega razloga  noče skleniti pogodbe, katere predmet je nepremičnina, s tretjo osebo, s katero ga je v stik spravila Nepremičninska družba;
 • naročitelj posreduje tretjim osebam informacije in podatke, ki so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost.

14. PRAVICA DO PRIDOBITVE PODATKOV

Nepremičninska družba v primeru, da naročitelj odstopi od pogodbe o posredovanju oziroma ne sklene  pogodbe, katere predmet je nepremičnina,  lahko  opravi  poizvedbe o morebiti sklenjeni pogodbi, katere   predmet je  nepremičnina.

15. OBVEZNOSTI PO ZAKONU O PREPREČEVANJU PRANJA DENARJA IN FINANCIRANJU TERORIZMA

Nepremičninska družba je v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma pri sklepanju poslovnih razmerij in transakcijah nad  zakonsko predpisanim zneskom ter v drugih primerih, določenih s predpisi, opraviti pregled stranke, ki zajema:

 • ugotavljanje in preverjanje identitete stranke;
 • ugotavljanje dejanskega lastnika stranke, če je stranka pravna oseba;
 • pridobitev podatkov o namenu in predvideni naravi  poslovnega razmerja ali transakcije ter drugih podatkov po zakonu;
 • redno  skrbno spremljanje poslovnih aktivnosti, ki  jih stranka izvaja pri  Nepremičninski družbi.

Naročitelj je seznanjen, da ima nepremičninska družba z namenom izpolnitve svojih obveznosti po prejšnji točki pravico pridobiti in preveriti (tudi z vpogledom v osebni dokument) naslednje osebne podatke stranke in zakonitega  zastopnika stranke:

 • osebno ime,
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča,
 • datum in kraj rojstva,
 • davčno številko ter
 • številko, vrsto in naziv izdajatelja uradnega osebnega dokumenta.

16. VARSTVO, OBDELAVA  IN UPORABA OSEBNIH IN ZAUPNIH PODATKOV

Vse informacije in podatki, ki jih naročitelj pridobi pri Nepremičninski družbi so zaupne narave in štejejo kot poslovna skrivnost, razen informacij in podatkov, ki so  javno dostopni.

Zaradi izpolnjevanja obveznosti po pogodbi o posredovanju ter obveznosti, ki jih nepremičninski družbi nalaga Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja  terorizma, lahko Nepremičninska družba skladno s  predpisi, ki urejajo osebno izkaznico in potne listine vpogleda in  prepiše podatke z osebnega dokumenta (osebno ime, naslov  stalnega ali začasnega prebivališča, datum in kraj rojstva,  davčno številko ter številko    vrsto in naziv izdajatelja  uradnega osebnega dokumenta) . Kadar to izrecno narekuje narava posameznega posla  (npr. overitev podpisa naročitelja ali tretje osebe ipd…),sme  Nepremičninska družba, na podlagi pisne privolitve  imetnika iz katere izhaja v naprej določen namen, fotokopirati imetnikov osebni dokument . Nepremičninska družba na foto kopiji osebnega dokumenta označi:

 1. da gre za fotokopijo,
 2. svoj naziv,
 3. izrecno  določen  namen fotokopiranja,
 4. pravno podlago za fotokopiranje  – jasno razvidna  pisna privolitev imetnika osebnega

Dokumenta

 • Nepremičninska družba se zavezuje, da ne bo nadalje  kopirala osebnega dokumenta naročitelja.
 • Nepremičninska  družba kopije osebnega dokumenta ne sme hraniti v  elektronski obliki.
 • Nepremičninska družba se zavezuje k varovanju vseh  osebnih podatkov v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. Vsi osebni podatki bodo uporabljeni le za namen sklepanja  izvajanja,  spreminjanja in prekinitve pogodbe o  posredovanju, in pogodbe katere predmet je nepremičnina.Za  kakršnokoli  uporabo  osebnih podatkov v druge namene  bo nepremičninska družba  predhodno pridobila  pisno soglasje naročitelja.

17. ČAS TRAJANJA POGODBE in ODPOVED  POGODBE

Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devetih (9) mesecev, razen če se stranki ne dogovorita za krajši čas

Po poteku obdobja iz prejšnje točke lahko stranki skleneta novo pogodbo o posredovanju.

Pogodba preneha veljati:

 1. s potekom časa,
 2. z odpovedjo pogodbe o posredovanju,
 3. z izpolnitvijo pogodbe o posredovanju in
 4. v drugih primerih, ki jih določa zakon.

Stranki lahko kadarkoli odpovesta pogodbo o  posredovanju, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem.

Odpoved mora biti podana v pisni obliki.

18. VELJAVNO PRAVO

Za presojanje pogodbe o posredovanju in Splošnih  pogojev ter za vprašanja, ki jih pogodba o posredovanju in  Splošni pogoji ne urejata, se uporablja ta Kodeks dobrih  poslovnih običajev v prometu z nepremičninami,  ki ga je sprejelo Združenje družb za nepremičninsko posredovanje  pri GZS – Zbornici za poslovanje z nepremičninami in  slovensko pravo brez kolizijskih pravil.

19. REŠEVANJE SPOROV

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe o  posredovanju ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki eševali sporazumno.

Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, je v primerih, ko gre za pogodbe s potrošniki pristojno Okrajno  sodišče v  Kranju.

Če sporazumna rešitev spora ni mogoča, se v primerih,  ko gre za pogodbe med gospodarskimi subjekti, stranki dogovorita, da bo vsako nesoglasje, spor ali zahtevek, ki  izvira iz te pogodbe ali je z njo v zvezi ali  izvira iz njene  kršitve, prenehanja ali neveljavnosti, dokončno rešil senat  treh arbitrov ali arbiter posameznik, imenovan na podlagi  Pravilnika o arbitražnem postopku pred Stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije.

20. VELJAVNOST IN OBJAVA SPLOŠNIH POGOJEV

Splošni pogoji veljajo do  31.12.2016.

Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni v  prostorih Nepremičninske družbe, na vidnem mestu in na spletnem naslovu www.maremontirealestate.com.

 

V Kranju, dne: 12.06.2016

Maremonti Real Estate d.o.o.

Direktor:

Darja Tutta, univ. dipl.oec.

Za pravilno delovanje tega spletišča se včasih na vašo napravo naložijo majhne podatkovne datoteke, imenovane piškotki. Sistemski piškotki, ki so nujni za delovanje, so že dovoljeni. Vaša izbira pa je, da dovolite ali zavrnete piškotke analitike in trženja, ki nudijo boljšo uporabniško izkušnjo, enostavnejšo uporabo strani in prikaz ponudbe, ki je relevantna za vas. Več o piškotkih.